Mennesker på caféer med deres laptops og mobiltelefoner, opslugt i deres egne små cirkler. Vi lever i en verden, hvor vi er meget online. Vi dokumentere vores lykkelige liv på de sociale medier og alligevel føler rigtig mange sig ensomme og alene. I den måde, at leve på har Sanne Rasmussen fundet sin inspiration til sine hverdagsbilleder.

Sanne fandt en ny vej i livet. Kunsten greb hende og blev hendes vej, hvilket har beriget hendes liv på en fantastisk nærværende måde, hvor hun har fundet sin egen melodi i formen, farven, kompositionen, motivet, fortællingen og i det maleriske udtryk. Man kan ane en sammenhæng mellem Sannes egen historie og liv og de mennesker hun portrættere og hvis liv hun skildre på lærredet. Hun skaber et rum for refleksion og fordybelse og til at opleve en mening omkring livet.

Byens liv folder sig ud for hende og den giver hende så mange oplevelser, hun bare må male og fortolke. Hun skaber en genkendelig virkelighed med en fornyet og forfriskende opmærksomhed. Billedsproget er spændende og interessant og viser en engageret kunstner, der forstår at skabe balance i det udtrykte og som med opmærksom betragtning af de nære omgivelser lader sig inspirere ud fra en observation, af mennesker i en metropolisk verden. Sanne Rasmussen har sans for kompositioner og fortælling og det mærkes tydeligt, at hun nyder fordybelsen i maleriet.

Formen er strammet op og mødes med afrundede og harmoniske farver, hvilket giver en ro og orden på billedfladen, og åbner op for et fuldstændigt fokus på de enkle hovedelementer i motiverne. Skarphed og akkuratesse, kolliderer med sanseligheden og dynamikken i maleriet.

Sannes persongalleri optræder i flere af udtrykkene, distanceret for os, når de er malet med ansigtet skjult eller med rygvendt positur, men det gør dem bestemt ikke uinteressante. Tværtimod skærpes vores opmærksomhed omkring dem på en anden måde og vores nysgerrighed pirres. Kontraster forbindes mellem livsnydelse og melankoli og der ligger en styrke og en helt speciel atmosfære gemt mellem linjerne og formerne. Hendes motivverden kræver noget af beskueren og det er på mange måder en sanselig og tankevækkende oplevelse at tage del i Sanne Rasmussens skildring af livet i hverdagsglimt. 

 

©Af Kirsten-Marie Hedeland, Kunstanmelder og TV programvært på ”Kultur-Kanalen”, december 2020

 

------- 

People in cafes with their laptops and cell phones, engulfed in their own little circles. We live in a world where we are very online. We document our happy lives on social media and yet many feel lonely and alone. In the way of living, Sanne Rasmussen has found her inspiration for her everyday images. Sanne found a new path in life. Art gripped her and became her path, which has enriched her life in a wonderfully present way, where she has found her own melody in the form, the color, the composition, the motif, the narrative and in the pictorial expression. One can sense a connection between Sanne's own story and life and the people she portrays and whose lives she portrays on the canvas. She creates a space for reflection and contemplation and for experiencing a meaning around life. The city's life unfolds for her and it gives her so many experiences she just has to paint and interpret. She creates a recognizable reality with a renewed and refreshing attention. The pictorial language is exciting and interesting and shows a committed artist who knows how to create balance in the expressed and who with careful consideration of the immediate surroundings can be inspired by an observation, by people in a metropolitan world. Sanne Rasmussen has a sense of compositions and storytelling and it is clear that she enjoys immersion in painting. The shape is tightened up and met with rounded and harmonious colors, which gives a calm and order to the image surface, and opens up a complete focus on the simple main elements of the motifs. Sharpness and accuracy, collide with the sensuality and dynamics of the painting. Sanne's character gallery appears in several of the expressions, distanced from us when painted with the face hidden or with a back-facing pose, but that certainly does not make them uninteresting. On the contrary, our attention to them is sharpened in a different way and our curiosity is piqued. Contrasts are connected between enjoyment of life and melancholy and there is a strength and a very special atmosphere hidden between the lines and the shapes. Her world of motifs demands something of the viewer and it is in many ways a sensual and thought-provoking experience to take part in Sanne Rasmussen's depiction of life in everyday glimpses.

© By Kirsten-Marie Hedeland, Art Reviewer and TV host on "Kultur-Kanalen", December 2020

 

 

Sanne Rasmussen